Baden-Württemberg

Tüzüğümüz

Madde 1: İsim ve yer

Derneğe verilen isim: Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ÇYDD Baden-Württemberg.

Tescil edildiği yer: Stuttgart Sulh Mahkemesi Dernek Sicili.

Derneğin yeri ve yetkili mahkeme mercii: Stuttgart.

Madde 2: Amaç

Dernek, Vergi Kanununun 52. Maddesindeki amaçlarla sanatı, kültürü, öğretimi, eğitimi ve kalkınma iş birliğini destekleyecektir.

Derneğin amacı, kültürler arası yakınlaşma ile sanatsal, eğitimsel ve sosyal düzeyde demokrasinin, eğitimin ve kültürün desteklenmesidir.

Dernek, Vergi Kanununun 52. Maddesindeki amaçlarla kalkınma yardımını ve yurt dışındaki eğitim ve öğretimi de destekleyecektir.

Dernek, Almanya’da kültürler arası yakınlaşmayı destekler ve kültürel, ekonomik, sosyal, ilerici, eğitimsel ve sanatsal düzeyde katkı sağlayacaktır.

Dernek, çeşitli bilimsel, kültürel ve müziksel etkinliklerle ve Mustafa Kemal Atatürk’ün çağdaş yaşama yönelik reformlarının açıklanmasıyla demokrasinin gelişmesini hedefler.

Dernek, Almanya’da yaşayan insanların ülke, insan ve kültüre ilişkin bilgi alışverişi ile entegrasyonunu destekleyecektir.

Dernek, ön yargılara ve ayrımcılığa karşı ve cinsiyeti, kökeni, milliyeti ve dini ne olursa olsun herkesin eşit haklarla birlikte yaşaması için mücadele edecektir.

Dernek, cinsiyeti, dini ve aidiyeti ne olursa olsun insanın demokratik gelişmesini destekleyecek ve imkanlara göre gençlerin ve özellikle kadınların eğitiminin desteklenmesine (bağış, burs ve bilimsel kadın araştırma merkezlerinde çalışma şeklinde) çalışacaktır.

Dernek, aynı amaçlarla görevli derneklerle ve kişi gruplarıyla iş birliği yapabilir. Ayrıca dernek, aynı amaca sahip bir çatı kuruluşa üye olabilir.

Dernek politik olarak bağımsızdır.

Madde 3: Kamu yararı:

Dernek, Vergi Kanununun “Vergi Ayrıcalığı Olan Amaçlar” bölümündeki (Madde 51 ff) amaçlar açısından sadece doğrudan kamu yararına yönelik amaçlara ulaşmaya çalışacaktır.

Dernek kâr amacı gütmeyecektir. Özellikle kendisi için mali amaçlara yönelik çalışmayacaktır. Derneğin imkanları sadece tüzüğe uygun amaçlarla kullanılabilir. Dernek üyeleri derneğin imkanlarından yararlanamaz. Dernek, amaçlarını paylaşmayan kişilere ödeme yaparak veya orantısız şekilde yüksek ücret vererek menfaat sağlayamaz.

Dernek her türlü politik ve mezhepsel faaliyetten kaçınacaktır.

Madde 4: Üyelik

a) Derneğin amacını kabul eden ve destekleyen herkes derneğe üye olabilir.

b) Üyelik için yazılı başvuru yapılacaktır. Başvuru hakkındaki kararı yönetim kurulu verecektir.

c) Aşırı politik veya dini fanatik düşüncelerin propagandasını yapan veya her tür tartışmada araç olarak güç kullanımını savunan bir gruba veya derneğe üye olan kişiler ilke olarak derneğe üye olamaz.

d) Üyeler tutarı genel kurul tarafından belirlenecek bir yıllık üyelik aidatı ödeyecektir.

e) Üyelik aidatlarını henüz ödememiş veya ödemeden muaf olan üyeler dernek genel kuruluna katılabilir. Ancak oy hakları olmayacaktır.

f) Yönetim kurulu fahri üyeler belirleyebilir. Fahri üyeler üye aidatından muaftır.

Madde 4 a: Üyeliğin sona ermesi

a) Üyelik, isteyerek ayrılma, önemli bir sebeple üyelikten çıkarma veya ölümle sona erer.

b) Ayrılma yönetim kuruluna yapılacak yazılı beyanla yapılır ve sadece takvim yılının sonundan itibaren gerçekleşebilir.

c) Ayrılan üye dernekten hiçbir şey talep edemez.

d) Üyelik aidatlarının ödenmemesi durumunda üç defa tekrarlanan uyarıdan sonra yönetim kurulu tarafından ayırma işlemi yapılabilir.

Madde 5: Derneğin organları

Derneğin organları şunlardır:

a) Genel kurul

b) Yönetim kurulu.

Madde 6: Genel kurul

a) Genel kurul en yüksek organ olup derneğin tüm üyelerinden oluşur.

b) Olağan genel kurul iki yılda bir yapılır. Genel kurul daveti yönetim kurulu tarafından yazılı olarak veya e-posta ile gündem açıklanarak, 30 gün önceden yer ve zaman belirtilerek yapılır.

Madde 7: Genel kurulun görev ve yetkileri

(1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim kurulunun seçilmesi

b) Bir hesap denetçisinin seçilmesi

c) Yönetim kurulunun ve hesap denetçisinin yıl sonu raporunun kabulü

d) Yönetim kurulunun ibrası

e) Tüzük değişikliğine karar verilmesi

(2) Genel kurul, tüm üyelerinin en az 1/3’ü varsa karar verebilir. Bu sayıya ulaşılamazsa genel kurul 14 gün sonra tekrarlanır. Bu durumda genel kurul, katılımcı sayısı ne olursa olsun karar verebilir. Bu durum davetiye de belirtilecektir.

(3) Olağan üstü genel kurul ya yönetim kurulunun ya da olağan üyelerin 1/5’inin çağrısıyla yapılır.

(4) Olağan üstü genel kurul çağrısı yapan üyeler bunu gündemle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmelidir. Yönetim kurulu genel kurulu hazırlamak ve davet etmek zorundadır. Bunun 3 hafta içerisinde yapılması gerekir. Olağan üstü genel kurulun karar verebilmesi için Madde 8 (2) hükümleri geçerlidir.

(5) Her genel kurulda bir kurul başkanı bir de tutanak tutan kişi seçilecektir.

(6) Genel kurul kararları genel kuruldan sonra iki hafta içerisinde tutanağa geçirilecek ve kurul başkanı ve tutanak tutan kişi tarafından imzalanacaktır.

Üyeler tutanağı dernek merkezinde görebilir.

Madde 8: Yönetim kurulu

(1) Yönetim kurulu bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sayman, bir kâtip ve bir halkla ilişkiler danışmanından oluşur.

Genişletilmiş yönetim kurulunda ayrıca oy hakkı olan beş yedek üye (denetçi) olabilir.

(2) Medeni Kanun’un 26. Maddesindeki anlamıyla idari yönetici, yönetim kurulu başkanı ile başkan yardımcısıdır. İkisi de derneği tek başına temsil edebilir. Derneğin işlerini tüzüğe göre yöneterek derneğin finans işlerini idare ederler.

(3) Genel kurul tarafından iki yöneticiye de aynı zamanda aşağıdaki görevler de verilebilir:

– Saymanlık ve/veya
– Kâtiplik ve/veya

– Halkla ilişkiler danışmanlığı

Saymana veya kâtibe aynı zamanda halkla ilişkiler danışmanlığı görevi de verilebilir.

(4) Yönetim kurulu üyeleri genel kurul tarafından her seferinde iki yıllığına seçilir ve kendilerinden sonraki üyeler seçilinceye kadar görevde kalır. Bir yönetim kurulu üyesi görev süresi bitmeden yönetim kurulundan ayrılırsa, kalan yönetim kurulu üyeleri yeni seçimler yapılana kadar yedek bir üyeyi yönetim kurulu görevleriyle görevlendirebilir.

Madde 9: Tüzüğün değiştirilmesi

a) Tüzük değişiklikleri sadece genel kurulda kararlaştırılabilir ve katılan üyelerin oylarının ¾ çoğunluğu gerekir.

b) Eski ve yeni tüzüğe ilişkin değişiklik teklifleri sonraki genel kurul davetiyle bildirilmelidir veya genel kuruldan 30 gün önce yönetim kuruluna ibraz edilmiş olmalıdır.

c) Yetkili bir merci tarafından istenen tüzük ekleri ve değişiklikleri yönetim kurulu tarafından yapılabilir.

Madde 10: Derneğin tasfiyesi

Dernek, olağan üyelerin 4/5 çoğunluğuyla alınan genel kurul kararıyla tasfiye edilebilir.

ÇYDD Baden-Württemberg Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğinin tasfiyesi veya vergi avantajı olan amaçlarının ortadan kalkması durumunda, derneğin varlıkları, bunları bu tüzüğe uygun olarak sadece doğrudan kamu yararına, hayırsever ve dini amaçlarla kullanmak zorunda olan Münster’deki “Münsterland Vilayeti Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğine” devredilecektir.

Tüzük, hazır bulunanlar ve bu tüzüğün imzacıları tarafından 08.07.2018 Pazar günü Stuttgart’ta kararlaştırılmıştır.